अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीमा स्वागत छ !

(Welcome to Online Vital Registration System !)